Гдзавр
сменить предметпредметы Физика / 7 класс / Сиротюк Решебник
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання
 
§1. Що вивчає фізика
 
§2. Спостереження. Досліди. Науковий експеремент. Теорія
 
§3. Фізичні явища, процеси і тіла
§4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання
§5. Похибки та оцінювання точності вимірювань
§6. Розвиток вчення про будову речовин
 
§7. Будова речовини
§8. Молекули
 
§9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони
§10. Рух і взаємодія молекул
§11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини
§12. Видатні вчені-фізики. Внеок українських учених у розвиток і становлення фізики
 
§13. Фізика в побуті, техніці, виробництві
 
Задачі та вправи
Перевірте свої знання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 2. Механічний рух
 
§14. Механічний рух. Відносність руху
 
§15. Тіло відліку. СИСТЕМА відліку. Матеріальна точка
§16. Траекторія. Шлях. Переміщення
§17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху
§18. Ріняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху
 
§19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
§20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу
§21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
Задачі та вправи
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
 
§22. Взаємодія тіл. Явище інерції
§23. Інертність тіла. Маса тіла
§24. Густина речовини
§25. Сила
 
§26. Сила тяжіння
§27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість
§28. Динамометри. Вимірювання сил
 
§29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання
§30. Додавання сил. Рівнодійна сила
§31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
§32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
§33. Гідравлічні машини
§34. Сполучені посудини
§35. Атмосферний тиск. Барометри
§36. Манометри
§37. Рідинні насоси
 
§38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
§39. Умови плавання тіл
Задачі та вправи
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдвння
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 4. Механічна робота та енергія
 
§40. Механічна робота
§41. Потужність
§42. Механічна енергія та її види
§43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах
 
§44. Машини та механізми
 
§45 Прості механізми
§46. Момент сили. Умови рівноваги важеля
§47. Золоте правило механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів
Задачі та вправи
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
 
Варіант 1
Варіант 2
Лабараторні роботи
contact@gdzavr.com