Гдзавр
сменить предметпредметы Украинский язык / 5 класс / Ермоленко Решебник
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
 
§1. Значення мови в житті людини і суспільстві. Українська мова - державна мова України
§2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання
§3. Іменник
§4. Прикметник
§5. Числівник
§6. Займенник
§7. Дієслово
§8. Прислівник
§9. Прийменник
§10. Сполучник
ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
 
§11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
§12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§13. Речення з одним головним членом
§14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення
§15. Другорядні члени речення
§16. Речення з однорідними членами
§17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§18. Звертання. Роль звертань у реченні
§19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами
§20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
§21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові
§22. Діалог. Тире при діалозі
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
 
§23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки
§24. Приголосні тверді і м'які
§25. Дзвінкі і глухі приголосні
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ
§27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ
§28. Склад. Складні правила переносу слів
§29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник
§30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
§31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів
§32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§34. Спрощення в групах приголосних
§35. Чергування о - а, е - і, е - и
§36. Чергування о, е з і
§37. Букви е, о після ж, ч, ш
§38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
§39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
§40. Основні випадки чергування у - в, і - й
§41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака
§42. Сполучення йо, ьо
§43. Правила вживання апострофа
§44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
§45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
 
§46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
§47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники
§48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
§49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів
§51. Омоніми
§52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
 
§53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§54. Форми слова. Змінні і незмінні слова
§55. Вимова і написання префікса з зі, с
§56. Вимова і написання префіксів роз-, без-
§57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-
ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)
 
§58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність
§59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо
§60. Спілкування як найважливіший складник культури людини
§61. Текст. Основні ознаки тексту
§62. Структура тексту. Тема, мікроТема, Тематичне речення. Простий план завершеного тексту
§63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів
§64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум
§65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
§66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
§67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю
§69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
§70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях
§71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях
§72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі
§73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик
§74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі
§75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі
§76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру
 
§77. Ділові парери. Написання листів. Адреса
contact@gdzavr.com