Гдзавр
сменить предметпредметы Украинский язык / 6 класс / Ермоленко Решебник
Від авторів
 
§1. Краса і багатство української мови
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 
§2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення
§3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
§4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
§5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
§6. Текст. Структура тексту
§7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ
 
§8. Групи слів за походженням
§9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
§10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми
§11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова
§12. Діалектні слова
§13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова
§14. Офіційно-ділова лексика
§15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів
§16. Джерела українських фразеологізмів
§17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів
СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ
 
§18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
§19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова
§20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.
§21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
§22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах
§23. Правопис складних слів разом і через дефіс
§24. Написання слів з пів
§25. Творення і правопис складноскорочених слів
ІМЕННИК
 
§26. Загальна характеристика частин мови
§27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§28. Іменники — назви істот і неістот
§29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах
§30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників
§31. Число іменників
§32. Відмінки іменників
§33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
§34. Відмінювання іменників І відміни
§35. Відмінювання іменників II відміни
§36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку
§37. Відмінювання іменників III та IV відміни
§38. Особливості написання іменників у кличному відмінку
§39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини
§40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників
§41. Не з іменниками
§42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)
§43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми
ПРИКМЕТНИК
 
§44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника
§45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
§46. Ступені порівняння якісних прикметників
§47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи
§48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники
§49. Написання прикметникових суфіксів
§50. Написання не з прикметниками
§51. Написання –н і -нн у прикметниках
§52. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§53. Написання прізвищ прикметникової форми
ЧИСЛІВНИК
 
§54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені
§56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників
§57. Відмінювання і правопис порядкових числівників
ЗАЙМЕННИК
 
§58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§59. Розряди займенників за значенням
§60. Відмінювання займенників
§61. Правопис займенників
ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)
 
§62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування
§63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації
 
§65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
§66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
§67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму
§68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
 
§69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
 
§70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
 
§74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень
 
§76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
 
§78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною
 
contact@gdzavr.com