Гдзавр
сменить предметпредметы Украинский язык / 6 класс / Заболотний Решебник
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 
§1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення
§2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова
§3. Складне речення. Пряма мова. Діалог
§4. Орфограми
§6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
 
§7. Групи слів за їх походженням
§8. Активна й пасивна лексика
§9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика
§10. Професійні слова й терміни
§11. Діалектні та просторічні слова
§12. Фразеологізми
§13. Джерела української фразеології
§14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми
§15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
 
§16. Змінювання й творення слів
§17. Основні способи словотворення
§18. Зміни приголосних при творенні слів
§19. Складні слова. Правопис складних слів
§20. Творення й правопис складноскорочених слів
§21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»
 
МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК
 
§22. Загальна характеристика частин мови
§23. Іменник як частина мови
§24. Велика буква та лапки у власних назвах
§25. Рід іменників
§26. Число іменників
§27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників
§28. Відміни й групи іменників
§29. Відмінювання іменників І відміни
§30. Відмінювання іменників ІІ відміни
§31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
§32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін
§33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини
§34. Незмінювані іменники
§35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників
§36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ
§37. Написання не з іменниками
 
§38. Правопис складних іменників
§39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»
ПРИКМЕТНИК
 
§40. Прикметник як частина мови
§41. Групи прикметників за значенням
§44. Відмінювання прикметників
§45. Творення прикметників
§46. Написання суфіксів прикметників
§47. Написання не з прикметниками
§48. Написання -н- і -нн- у прикметниках
§49. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§50. Написання прізвищ прикметникової форми
ЧИСЛІВНИК
 
§52. Числівник як частина мови
§53. Розряди кількісних числівників
§54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа
§55. Відмінювання дробових і збірних числівників
§56. Відмінювання та написання порядкових числівників
§57. Уживання кількісних числівників з іменниками
§58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»
ЗАЙМЕННИК
 
§59. Займенник як частина мови
§60. Особові та зворотний займенники
§61. Питальні й відносні займенники
§62. Заперечні й неозначені займенники
§63. Присвійні займенники
§64. Вказівні й означальні займенники
§65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
 
§66. Лексикологія
§67. Словотвір. Орфографія
§68. Морфологія. Орфографія
contact@gdzavr.com